Kết quả tag "my-book-for-mac-2tb"

1 kết quả

Nhắn tin miễn phí với Google Hangouts hỗ trợ iOS, Android và Chrome

Nhắn tin miễn phí với Google Hangouts hỗ trợ iOS, Android và Chrome

Ngày: 16/05/2013 10:22

Google Hangouts sẽ thay thế cả Google Talk, Google Messenger, Google+ cũng như trở thành đối thủ trực tiếp của Viber, Whatsapp hay Facebook Messenger.