Kết quả tag "sony-ep881"

1 kết quả

Chiều dài của iPhone 5 sẽ làm khó các nhà phát triển ứng dụng

Chiều dài của iPhone 5 sẽ làm khó các nhà phát triển ứng dụng

Ngày: 14/09/2012 18:05

Việc nâng cấp một màn hình dài hơn trên iPhone 5 sẽ đặt ra một thách thức đối với các nhà phát triển ứng dụng